Informacja dotycząca tuszy

W związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie niebezpiecznych tuszy do tatuaży lub makijażu permanentnego poniżej przekazujemy informację Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Informacje ogólne

Mieszaniny stosowane do tatuowania czy wykonania makijażu permanentnego składają się nie tylko z barwników, ale również składników pomocniczych – rozpuszczalników, regulatorów pH, substancji konserwujących i innych.

Wykonie tatuażu lub makijażu permanentnego wiąże się z uszkodzeniem bariery skórnej. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu tusze mogą zostać wprowadzone do skóry właściwej człowieka, błon śluzowych a nawet do wnętrza gałki ocznej.

Niezależnie od wprowadzenia tuszu do skóry lub błony śluzowej, rozpuszczalne składniki mieszaniny mogą przedostawać się do krwi, wywołując skutki ogólnoustrojowe. Metabolizm barwników w skórze oraz ich rozkład z powodu narażenia na promieniowanie słoneczne i promieniowanie laserowe mogą prowadzić do uwalniania w organizmie niebezpiecznych związków.

 

Oznaczenie mieszanin

Etykieta mieszaniny powinna zawierać:

  1. Numer partii,
  2. Wykaz składników,
  3. O ile wynika to ze składu produktu informacje o:
  • zawartości regulatorów pH,
  • obecności związków niklu i chromu (VI) (stężenie w produkcie dla niklu nie może przekraczać 0,0005 % dla chromu 0,00005 %) oraz ostrzeżenie „Może powodować reakcje alergiczne”.
  • instrukcji bezpieczeństwa na potrzeby używania.

Podkreślamy, że przed użyciem mieszaniny do tatuowania osoba wykorzystująca taką mieszaninę jest zobowiązana do przekazania osobie poddawanej zabiegowi informacji umieszczonych na opakowaniu lub umieszczonych w instrukcji użytkowania.

 

Środki ostrożności

Jeśli masz zamiar poddać się zabiegowi wykonania tatuażu lub makijażu permanentnego –upewnij się, że stosowany preparat jest przeznaczony do tego celu.

Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed wykonywaniem tatuażu i makijażu permanentnego tuszami nieoznaczonymi zwrotem „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym”. Przypadki wykorzystywania tuszów niezgodnych z wymaganiami należy zgłaszać do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Podstawa prawna

Wymagania dla tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/2081. Jest to rozporządzenie zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. W rozporządzeniu określono wymagania odnośnie składu oraz znakowania tuszy.