Sanepid Lublin

Skandal! Sanepid w Lublinie stwierdza, że nie ma przepisów dotyczących wymogów sanitarno-epidemiologicznych dla obywateli Ukrainy, którzy świadczą usługi kosmetyczne. Informacja ta została udzielona w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Redakcję Tulublin.pl.

Jednakże, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, art. 6 ust. 1 pkt 5, oraz z Dziennikiem Ustaw z 2018 roku, poz. 151, istnieją wyraźne wytyczne i wymogi, które są stawiane zakładom kosmetycznym.

W świetle tych przepisów, można wnioskować, że przedsiębiorcy polscy są poddawani surowszym wymogom przez Sanepid, podczas gdy obywatele z Ukrainy, którzy świadczą usługi kosmetyczne, działają bez żadnych uregulowań. Brak jasno określonych przepisów dla osób spoza Polski może wywołać pytania dotyczące równego traktowania przedsiębiorców na rynku kosmetycznym.

Podczas pandemii COVID-19 pracownicy Sanepidu w różnych miejscach w Polsce byli aktywni w przeprowadzaniu kontroli i nakładaniu kar na zakłady kosmetyczne, oraz gastronomiczne  za niewłaściwe przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Często dochodziło do interwencji w asyście policji, a przedsiębiorcy byli zobowiązani do zamknięcia swoich działalności lub ponoszenia kar finansowych.

 

W przypadku braku jednoznacznych przepisów sanitarno-epidemiologicznych dla obcokrajowców świadczących usługi kosmetyczne w Polsce, może pojawić się potrzeba uregulowania tej kwestii w celu zapewnienia jednolitych standardów i równych warunków działalności dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od narodowości. Konieczne może być również wprowadzenie procedur sprawdzania i spełniania wymogów sanitarno-epidemiologicznych przez osoby spoza Polski, które świadczą usługi kosmetyczne na terenie kraju.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przepisy sanitarno-epidemiologiczne mają na celu ochronę zdrowia publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa klientów korzystających z usług kosmetycznych. Dlatego istotne jest, aby wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od narodowości, spełniali te wymogi w celu zapewnienia odpowiednich standardów higieny i bezpieczeństwa.

Wnioskiem z tej sytuacji jest potrzeba dalszych działań ze strony odpowiednich organów regulacyjnych w celu sprecyzowania przepisów dotyczących wymogów sanitarno-epidemiologicznych dla osób spoza Polski, które świadczą usługi kosmetyczne w kraju. Również przedsiębiorcy z Ukrainy, działający na polskim rynku, powinni być świadomi istniejących przepisów i dążyć do ich spełnienia w celu zapewnienia profesjonalnej i bezpiecznej pracy w branży kosmetycznej.

Link do Przepisów: KLIKNIJ

 

Rozdział 2
Badania sanitarno-epidemiologiczne
Art. 6. 1. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, określonym na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2,
podlegają:
1) podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną;
2) noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód lub dziecko;
3) nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;
4) uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
5) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
2. Na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne, określone na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2, kieruje:
1) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 – właściwy dla ich miejsca pobytu państwowy powiatowy inspektor sanitar-
ny;
2) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona;
3) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – pracodawca albo zlecający wykonanie prac.
3. Wykonane badania sanitarno-epidemiologiczne oraz ich wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej pa-
cjenta, prowadzonej w sposób i w formach, określonych na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 i 4.
1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem